SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere
South Research focust zich bij begeleiding op het faciliteren van denk- en overlegmomenten waarbij verschillende actoren betrokken zijn. Daarbij kan South Research eveneens een inhoudelijke inbreng verzorgen om  veranderingsprocessen beter te duiden en vorm te geven.

South Research gaat emanciperend tewerk.

Begeleiden doen we steeds op een emanciperende manier: we vertrekken van de troeven en de aanwezige capaciteiten en beogen met onze aanpak dat organisaties of netwerken hun ambities op een kwaliteitsvolle en duurzame manier kunnen waarmaken.
Deze ingesteldheid vereist van South Research een open aanpak waarbij we een kader aanbieden en samen met de opdrachtgevers een traject uitstippelen en bijsturen. South Research is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces en voor het creëren van condities voor duurzame verankering in de betrokken organisaties.

South Research baseert zich op een ruim repertoire van methodes en instrumenten.

Voor het begeleiden van deze processen beschikt South Research over een uitgebreid gamma van methodes en instrumenten die toegepast kunnen worden al naargelang de specieke noden en vragen. Vele van deze instrumenten worden op brede schaal toegepast, dikwijls evenwel op een te bevoogdende manier, waardoor het instrinsieke potentieel binnen de betrokken organisatie niet maximaal wordt aangesproken.

Enkele voorbeelden van methodes en instrumenten die bij deze begeleidingsprocessen worden gebruikt:

 • Projectmanagement: PCM en Logframe approach, instrumenten voor contextanalyses (problemen- en doelstellingenbomen, analyse van trends en opportuniteiten), Stakeholder analyse, Rapid Rural Appraisal (RRA) – Participatif Rural Appraisal (PRA), Strenghts Weaknesses Opportunities Threats (SWOT), Monitoring/Evaluation systemen
 • Kennismanagement: document management, kenniskaarten, peer learning, communities of practices, methode van Kolb, kapitaliseren
 • Genderaanpak: genderaudit, genderanalyses, genderindicatoren
 • Multi-actorenaanpak: Open Space, World café, future search conference, begeleiden van large scale events
 • Organisatieversterking: Sociaal Leren, Auto-Renforcement Accompagné (AURA)

Enkele voorbeelden van begeleidingen:

 • Projectmanagement : Op dit ogenblik werkt South Reserach samen met de internationale organisatie CTA (Technical Centre for  Agricultural and Rural Cooperation, ACP-EU) bij de uitwerking van een monitoring- en evaluatiesysteem dat vooral het leren binnen de organisatie moet versterken. Op een creatieve en inspirende manier worden de basisprincipes van PCM en logical framework benadering aan de cultuur en werking van de organisatie aangepast, met aandacht voor zowel (door de EU als hoofddonor vereiste) accountability als voor het leren binnen de organisatie. 
 • Voor de Stad Turnhout begeleidden we een multi-actoren planningsproces voor de uitwerking van een beleid rond pesten bij jongeren. In een grote bijeenkomst werd via het maken van mindmaps de problematiek van het pesten in kaart gebracht en werd er geluisterd en uitgewisseld tussen de verschilende partijen. Jongeren traden in gesprek met beleidsmedewerkers, met politie en andere actoren. Goede praktijken werden uitgewisseld en op basis daarvan zijn er werkgroepen opgestart om de verschillende aspecten van het pesten verder uit te diepen en voorstellen voor actie te formuleren.
 • Kennismanagement : we begeleidden Dierenartsen Zonder Grenzen bij het uitwerken van een kennismanagement beleid. Na bevraging van de directie en het personeel op de hoofdzetel en op het terrein werd op een participatieve manier tijdens een atelier een plan opgesteld om een kennismanagement aanpak binnen de organisatie vorm te geven. Volgende punten kwamen aan bod: het belang van een gezamelijke visie over kennismanagement, kennisbeheer op niveau van het personeel (opbouwen en delen van kennis), van documentbeheer en van de programma's (kennis omzetten in aties, capitaliseren van ervaringen en kennis). Het belang van een structuur/persoon verantwoordelijk voor de uitvoer en de opvolging van het kennismanagement programma kwam tevens aan bod. 
 • Gender: we voerden een genderaudit uit voor CARE Haïti. In het kader van deze opdracht werd elke belangrijke peiler van de organisatie onder de loupe genomen en geanalyseerd vanuit genderperspectief: het beleid (missie, visie, strategieën), de middelen (structuur, mensen/kennis, instrumenten, budget, relaties, ...), de cultuur (waarden, gedrag en houding van personeel en management) en de praktijk (doelgroepen, programma's, resultaten). Aan de hand van deze analyse werd een werkplan opgesteld om de genderaanpak in CARE Haïti stevig te verankeren. 
 • Multi-actorenaanpak : In 2007-2008 begeleidden we de formulering van het strategisch plan voor de ontwikkeling van de sector bio-landbouw in Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid. Samen met de verschillende actoren (zowel bio- als conventionele boeren en hun belangenorganisaties, onderzoeksinstellingen, verwerkers en distibuteurs en de overheid) werd een strategsch plan uitgewerkt. In een eerste stap werden via een groot evenement de thema’s gedefinieerd die aan bod moeten komen in het strategisch plan. Voor ieder van die thema’s is een korte stand van zaken uitgewerkt en via ‘dialoog-momenten’ werden verschillende ervaringen voorgesteld en getoetst. De interactie tussen de actoren heeft geleid tot een creativiteit en vernieuwing. Deze ideeën werden dan vertaald in een strategisch plan.   
 • Organisatieversterking: we begeleidden onder andere de artisans in de katoensector in Mali, en de strategische planning van het Ministerie van Population/Femmes/Enfants in Niger.
 • We hebben verschillende organisaties begeleid in het uitwerken van een strategisch plan of het verbeteren van hun werking. Via een SWOT analyse en een scenarioplanning sessie heeft Protestanse Solidariteit keuzes gemaakt die hen verder op weg geholpen heeft.  Ook andere organisaties zoals BICE, FOS, Oxfam Solidariteit, ..  hebben we op een succesvolle manier begeleid.