SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere
Elke vorming vraagt een belangrijke tijdsinvestering en engagement van deelnemers en de organisatie waartoe zij behoren.

South Research kiest voor het organiseren van trainingen op maat.

De bruikbaarheid van de training staat centraal: deelnemers moeten perspectieven en handvaten hebben om het geleerde toe te passen, zowel op individueel als organisationeel vlak.

South Research gebruikt een mix van leermethodes.

In de trainingen hanteren we een mix van leermethodes die een snelle en effectieve verwerking van het aangeleerde mogelijk maken. South Research werkt bij voorkeur context specifiek en vertrekt van de aanwezige kennis en vaardigheden. Door het overbrengen van theoretische modellen kunnen nieuwe concepten en inzichten aangedragen worden die vervolgens via groeps- of individueel werk worden toegepast op concrete situaties. Daarna volgt een kritische bespreking van de verworven inzichten en een analyse van de toepassingsmogelijkheden.

De expertise van South Research situeert zich vooral op het vlak van plannings- en opvolgingsprocessen, programma cyclus beheer en het begeleiden van empowerment processen. Trainingen kunnen gegeven worden over methodieken en concepten die binnen die expertise passen zoals PCM en logical framework approach, evaluatie en monitoring, gender, empowerment, participatie, lobby en advocacy. Trainingen kunnen zowel over concepten als over specifieke methodieken gaan.

Enkele voorbeelden van trainingen:

  • Voor verschillende organisaties werd een vorming gegeven over het concept en de toepassing van de ‘Theory of Change’ als een plannings- en evaluatie instrument. Naast de introductie van het model hebben de deelnemers zelf een ToC uitgewerkt voor hun organisatie.
  • In de cyclus van het post-graduaat tropische geneeskunde georganiseerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen verzorgen we een training van acht dagen in Project Cyclus Beheer. De concepten en methodieken die we introduceren worden door de deelnemers toegepast op concrete projecten die ze na hun opleiding willen uitvoeren.
  • Gedurende een langlopend proces dat geleid heeft tot de uitwerking van een strategisch plan voor kansarmoedebestrijding van de Provincie Vlaams Brabant werden een aantal laaggeschoolde vrouwen gevormd in het uitvoeren van een ‘peer’ bevraging en het faciliteren van verbetergroepen.
  • Een gendertraining voor het personeel van VAIS had als bedoeling om concepten, methodes en instrumenten toe te lichten en vervolgens na te gaan welke concrete handvaten nuttig zijn om project- en programmavoorstellen te screenen en op te volgen. De training mondde uit in het op punt stellen van een instrumentarium op maat voor de klant.