SOUTH RESEARCH

Towards fair chances for everyone – everywhere
Over de laatste decennia is een ruime evaluatiepraktijk tot stand gekomen in de ontwikkelingssamenwerking. Evaluaties werden vanuit verschillende overwegingen opgezet en uitgevoerd, en zijn deel gaan uitmaken van de professionele ontwikkelingspraktijk. Echter toont onderzoek aan dat de effecten van evaluaties doorgaans niet aan de verwachtingen beantwoorden.

South Research wil bij evaluatieopdrachten de zorg voor hun uiteindelijke bruikbaarheid en gebruik centraal stellen, ongeacht het evaluatiedoel (accountability, leren, beleidsondersteuning).

Goed gebruik van de evaluatieresultaten impliceert dat de evaluatie leerprocessen op gang brengt in een doorgaans complexe institutionele omgeving met verschillende betrokken partijen met verschillende geografisch en culturele achtergrond en, soms, uiteenlopende belangen.  Elke evaluatieopdracht past als zodanig in een breder proces van kwaliteitsverbetering. Daarom krijgt het na-traject, waarin de voornaamste evaluatiebevindingen in nieuwe praktijk en beleid moeten worden vertaald, van bij het begin de gepaste aandacht.

Elke evaluatie is maatwerk. 

Goede evaluatie-uitvoering vereist daarom kennis van en ervaring met een brede waaier van instrumenten en methoden die op maat van de evaluatieopdracht worden toegepast. South Research heeft over de jaren vele gangbare instrumenten gebruikt maar ook een eigen ‘toolbox’ ontwikkeld en kan zowel evaluaties uitvoeren waarin de nadruk ligt op het kwantitatief bepalen van de effecten van een project of programma, als evaluaties waarin veeleer een kwalitatief en participatief leerproces wordt beoogd. South Research gebruikt vaak een mix van methoden die zowel de betrokkenheid van de voornaamste actoren als de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede komt. Belangrijke aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en nazorg van evaluaties in een multiculturele setting zijn gendergevoeligheid, het vermijden van vertekeningen, en de belangen en percepties van zwakkere groepen.

Enkele voorbeelden van evaluaties:

  • Thematische evaluatie ‘Gender en ontwikkeling in de Belgische Samenwerking. Deze belangrijke thematische evaluatie beoogde na te gaan op welke wijze en met welke resultaten de Belgische internationale samenwerking de genderdimensie concreet heeft geïntegreerd in beleidsmaatregelen en strategieën, met het doel om verslag uit te brengen over de bereikte resultaten en lessen te trekken om het in de toekomst beter te doen. De evaluatie richtte zich zowel op de Belgische institutionele context als op de realisaties op het terrein, waarbij veldbezoeken aan vijf landen waar in totaal 35 projecten werden geanalyseerd, centraal stonden. De uitkomsten van de evaluatie moeten mede de basis vormen voor het opstellen van een nieuwe gender strategienota.
  • Eindevaluatie van het ‘Public Private Partnership in the Water Sector’ in Indonesië. Het ging om de evaluatie van een pilootprogramma waarin Nederlandse watermaatschappijen samenwerken met (publieke) Indonesische watermaatschappijen. Het programma kende een moeilijke ontstaansgeschiedenis en een gecontesteerde tussentijdse evaluatie had voor bijkomende spanningen gezorgd. De evaluatie legde een sterke nadruk op ‘leren uit deze ervaring’ en werd als zodanig opgevat, zonder daarbij evenwel diepgaande analyse en het formuleren van ‘harde’ bevindingen uit te weg te gaan. 
  • Evaluatie van de werking van het TUDCN (Trade Union Development Cooperation Network). Het ging om een in omvang en ambitie beperkte evaluatie van een vakbondsnetwerk met leden verspreid over de gehele wereld. Deze specifieke setting impliceerde de uitwerking van een weinig conventionele evaluatiemethodologie waarin een internet bevraging en skype interviews centraal stonden, naast gesprekken met een aantal sleutelpersonen in Europa. De resultaten van de evaluatie werden op de algemene vergadering van TUDCN voorgesteld en aangewend voor de verdere ontwikkeling van het netwerk.